Hjælp til fastholdelse af job

Er du i arbejde kommer vi gerne ud på din arbejdsplads, hvor vi i et møde sammen med dig og din leder i fællesskab finder ud af hvad der skal til for, at du kan blive på din arbejdsplads. Det kan også blive relevant sammen med dig at mødes med flere, der kan hjælpe dig, f.eks. din tillidsrepræsentant, din læge, din fagforening eller andre relevante personer. Du kan selv tage initiativ til en rundbordssamtale.

Det samme kan de øvrige deltagere.

Måske er hjælpen, at du kan få en mindre belastende jobfunktion, eller at du kan blive oplært til nye opgaver, evt. af en mentor. 

Det kan også være i form af investeringer i hjælpemidler / arbejdsredskaber.

Der er også mulighed for en personlig assistent.

Du kan læse mere om hjælpemidler/arbejdsredskaber her

Du kan læse mere om personlig assistance her

Luk alle
Åben alle

Funktionsnedsættelse og job

Benyt mulighederne for kompensation eller støtte til fastholdelse af personer med funktionsnedsættelse og nedsat arbejdsevne. Disse ordninger fremmer jobmuligheder og fastholder medarbejderne i job.

Op mod 20 % af Danmarks befolkning har i dag en funktionsnedsættelse, synlig eller usynlig.

En funktionsnedsættelse kan i nogle tilfælde medføre, at det er vanskeligere at få eller bevare fast tilknytning til er job. En funktionsnedsættelse kan betyde, at der kan være behov for benyttelse af de kompenserende ordninger som led i arbejdsfastholdelse eller til indslusning på arbejdsmarkedet.

Formålet med den kompenserende lovgivning er, at styrke og stimulere mulighederne for at personer med funktionsnedsættelse opnår beskæftigelse og opnår samme muligheder og vilkår for job som personer uden funktionsnedsættelse.

Funktionsnedsættelse er ingen hindring for job! Muligheder er mange og til stede - det handler blot om at benytte sig af dem.

 

Personlig assistance i arbejdsforhold

Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng er et af de redskaber, der skal sikre, at personer med en funktionsnedsættelse får samme muligheder som andre på arbejdsmarkedet.
Det betyder, at en person med nedsat fysisk eller psykisk / kognitiv funktionsevne fx bevægehandicap, nedsat syn, psykiatrisk lidelse mm kan kompenseres med en personlig assistent, som assisterer med konkrete praktiske arbejdsopgaver eller giver særlig støtte for at fastholde personen med psykisk funktionsnedsættelse i deres job.
Bemærk dog at personen med funktionsnedsættelse selv skal kunne udføre det indholdsmæssige i selve arbejdsopgaverne og at arbejdsopgaverne skal være forenelige med personens funktionsnedsættelse. Ligeledes kan der ikke bevilges merhjælp eller vikardækning.
Ved 37 timers ansættelse kan der bevilges op til 20 timer pr. uge i personlig assistance. Ved bevilling foretages der altid en konkret vurdering af funktionsnedsættelse, arbejdsopgaver og konkret behov for antallet af kompenserende personlig assistance timer.
Satsen udgør HK´s studenterløntimesats trin 3, stedtillæg 4. Se satserne under Mere Info.

Støttemulighederne omfatter blandt andet:
- Praktisk bistand
- Sekretærbistand
- Tolkebistand
- Særlig støtte (hvor den personlige assistent fx kan hjælpe med at skabe overblik og strukturere arbejdsopgaverne, fastholde fokus på arbejdsopgaven, hjælp til indlæring og rette uhensigtsmæssig adfærd.)

 

Personlig assistance ved uddannelse

Personlig assistance til efter- og videreuddannelse skal sikre, at personer med funktionsnedsættelse får samme uddannelsesmæssige muligheder som andre.
Tilskuddet kan gives til både undervisningstimer og forberedelse.
Ordningen omfatter:
- Lønmodtagere og selvstændige med funktionsnedsættelse, som uden for normal arbejdstid deltager i efter- og videreuddannelse inden for det erhverv, hvor den pågældende er ansat.
- Ledige i kapitel 10 forløb efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats- i 6 ugers selvvalgt uddannelse.
- Personer, der i forbindelse med ansættelse uden løntilskud får tilskud til opkvalificering efter § 99, stk. 2 nr. 6 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Bemærk at det er en betingelse, at der ikke kan ydes støtte efter anden lovgivning. (Specialpædagogisk Støtte - SPS, der bevilges via uddannelsesstedet af SU-styrelsen).

 

Hjælpemidler og arbejdspladsindretning

Jobcentret kan bevilge hjælpemidler, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som er nødvendige for at fastholde eller integrere en person med funktionsnedsættelse på jobbet, eller for at personen kan deltage i et undervisningstilbud.
Bemærk:
- at det er en betingelse for at få bevilget kompenserende hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning, at udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution sædvanlig forudsættes at afholde.
- at arbejdsredskabet ikke må være sædvanligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.
- at arbejdsredskaberne/arbejdspladsindretningen er af afgørende betydning for at personen med funktionsnedsættelse kan deltage i tilbuddet eller fastholdes i ordinær beskæftigelse, selvstændig virksomhed eller fastholde/opnå ansættelse uden løntilskud.
- at arbejdsredskabet/indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsninger i arbejdsevnen.

Bemærk at såfremt man har behov for et hjælpemiddel for overhovedet at kunne arbejde og at det derfor anses som nødvendigt i ethvert job, henvises til servicelovgivningen.

 

Isbryderordningen

Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med funktionsnedsættelse mulighed for at få erhvervserfaring inden for det fagområde, deres uddannelse har kvalificeret dem til.


Mange med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har måske ikke haft de samme muligheder som andre for at få erhvervserfaring via fritidsjob før eller under uddannelse. Derfor kan det være vanskeligere at komme ind på arbejdsmarkedet og skaffe sig det første job. Isbryderordningen skal kompensere for disse vanskeligheder og gøre det lettere at blive ansat og opnå relevant erhvervserfaring. Det er en betingelse, at jobbet er inden for det fagområde, som uddannelsen har kvalificeret til.


Isbryderordningen indebærer, at arbejdsgiver kan få et løntilskud til en medarbejder med funktionsnedsættelse i op til 12 måneder. Der kan ydes tilskud til ansættelse i både offentlige og private job. Løn og ansættelsesforhold skal være på mindst overenskomstmæssige vilkår.
Kriterier:
- Gennemførelse af uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
- Uddannelsen skal give ret til optagelse i en A-kasse.
- Man skal mangle erhvervserfaring inden for det område, man er uddannet til. Der er ikke krav om forudgående ledighed.


- Ansættelsen skal påbegyndes inden uddannelsen er 2 år gammel.
Bemærk at der ikke optjenes timer under ansættelsen, der tæller som ledighed.

 

Fortrinsadgang til offentlige stillinger

Personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan have vanskeligt ved at finde job. Dette gælder uanset om de har de rette kvalifikationer.


Vi har mulighed for at indstille personer med funktionsnedsættelse til offentlige stillinger og til tildeling af visse bevillinger taxibevillinger, kiosker, stadepladser mm.


Ansøgere som Jobcentret har indstillet med fortrinsadgang til en ledig stilling, har krav på en ansættelsessamtale og en efterfølgende forhandling. Man ansættes, hvis man er den bedst kvalificeret til jobbet.


Bemærk dog at det er en forudsætning, at ansøgeren opfylder de kvalifikationskrav, der forudsættes i stillingen.

Mentorordning

En mentor er en person, som har til opgave at hjælpe personer med at opnå eller fastholde et arbejde.

En mentor kan være en af virksomhedens faste medarbejdere, der bliver købt fri i et tidsrum. Det kan også være en ekstern konsulent, eller en ansat i kommunen.

Der kan gives mentorstøtte til personer, der

  • er ansat i ordinært arbejde
  • er ansat i fleksjob
  • er delvist raskmeldte
  • deltager i kontaktforløb eller i beskæftigelsesrettede tilbud eller
  • er selvforsørgende.

Det afgørende er, at mentorfunktionen bliver brugt til en indsats, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren normalt kan forventes at tage sig af. Mentorfunktionen skal være afgørende for ansættelsen.

Tilskuddet dækker udgifter til løn ved frikøb af en medarbejder, der varetager mentorfunktionen i en periode. Antallet af timer bliver fastsat i samarbejde med arbejdsgiveren. Det sker ud fra en konkret vurdering af behovet hos den ansatte, der har brug for mentorstøtte.

Der kan ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer. Så bliver der fastsat et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for til den enkelte person.

Uddannelse af mentor

Når mentor er en intern medarbejder, kan der ud over lønomkostninger gives tilskud til uddannelse for mentor, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Sådan gør du:

Hent ansøgning om mentorfunktion nedenfor.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70 20 00 00 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Sygefravær og Jobfastholdelse
Godsbanevej 1A
7400 Herning

Tlf.: 96285100
sygogjob@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.