Hjælp til fastholdelse af job

Er du sygemeldt, kan der være behov for forskellige indsatser alt afhængig af din situation.

Er du i arbejde kommer vi gerne ud på din arbejdsplads, hvor vi i et møde sammen med dig og din leder i fællesskab finder ud af hvad der skal til for at du kan blive på din arbejdsplads. Det kan også blive relevant sammen med dig at mødes med flere, der kan hjælpe dig, f.eks. din tillidsrepræsentant, din læge, din fagforening eller andre relevante personer. Du kan selv tage initiativ til en rundbordssamtale.

Det samme kan de øvrige deltagere.

Måske er hjælpen at du kan få en mindre belastende jobfunktion, eller at du kan blive oplært til nye opgaver.

Det kan være i form af en mentor eller investeringer i hjælpemidler / arbejdsredskaber er svaret. Der er også mulighed for en personlig assistent.

Du kan læse mere om hjælpemidler/arbejdsredskaber her

Du kan læse mere om personlig assistance her

Benyt mulighederne for kompensation eller støtte til fastholdelse af personer med funktionsnedsættelse og nedsat arbejdsevne.
Disse ordninger fremmer jobmuligheder og fastholder medarbejderne i job.
Op mod 20 % af Danmarks befolkning har i dag en funktionsnedsættelse, synlig eller usynlig.
En funktionsnedsættelse kan i nogle tilfælde medføre, at det er vanskeligere at få eller bevare fast tilknytning til er job.
En funktionsnedsættelse kan betyde, at der kan være behov for benyttelse af de kompenserende ordninger som led i arbejdsfastholdelse eller til indslusning på arbejdsmarkedet. Formålet med den kompenserende lovgivning er, at styrke og stimulere mulighederne for at personer med funktionsnedsættelse opnår beskæftigelse og opnår samme muligheder og vilkår for job som personer uden funktionsnedsættelse.
Funktionsnedsættelse er ingen hindring for job! Muligheder er mange og til stede - det handler blot om at benytte sig af dem.

Kontakt

For ansøgning og yderligere information kontakt Henriette Mortensen på telefon 96285084 eller mail jobhm@herning.dk
Pjecen: Funktionsnedsættelse- ingen hindring for job hentes ved henvendelse i informationen.( findes også i link-boksen )


Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng er et af de redskaber, der skal sikre, at personer med en funktionsnedsættelse får samme muligheder som andre på arbejdsmarkedet.
Det betyder, at en person med nedsat fysisk eller psykisk / kognitiv funktionsevne fx bevægehandicap, nedsat syn, psykiatrisk lidelse mm kan kompenseres med en personlig assistent, som assisterer med konkrete praktiske arbejdsopgaver eller giver særlig støtte for at fastholde personen med psykisk funktionsnedsættelse i deres job.
Bemærk dog at personen med funktionsnedsættelse selv skal kunne udføre det indholdsmæssige i selve arbejdsopgaverne og at arbejdsopgaverne skal være forenelige med personens funktionsnedsættelse. Ligeledes kan der ikke bevilges merhjælp eller vikardækning.
Ved 37 timers ansættelse kan der bevilges op til 20 timer pr. uge i personlig assistance. Ved bevilling foretages der altid en konkret vurdering af funktionsnedsættelse, arbejdsopgaver og konkret behov for antallet af kompenserende personlig assistance timer.
Satsen udgør HK´s studenterløntimesats trin 3, stedtillæg 4 svarende til 125,26 kr.

Støttemulighederne omfatter blandt andet:
- Praktisk bistand
- Sekretærbistand
- Tolkebistand
- Særlig støtte ( hvor den personlige assistent fx kan hjælpe med at skabe overblik og strukturere arbejdsopgaverne, fastholde fokus på arbejdsopgaven, hjælp til indlæring og rette uhensigtsmæssig adfærd.

Pjecen: Funktionsnedsættelse- ingen hindring for job hentes ved henvendelse i informationen.( findes også i link-boksen )

 


Personlig assistance til efter- og videreuddannelse skal sikre, at personer med funktionsnedsættelse får samme uddannelsesmæssige muligheder som andre.
Tilskuddet kan gives til både undervisningstimer og forberedelse.
Ordningen omfatter:
- Lønmodtagere og selvstændige med funktionsnedsættelse, som uden for normal arbejdstid deltager i efter- og videreuddannelse inden for det erhverv, hvor den pågældende er ansat.
- Ledige i kapitel 10 forløb efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats- i 6 ugers selvvalgt uddannelse.
- Personer, der i forbindelse med ansættelse uden løntilskud får tilskud til opkvalificering efter § 99, stk. 2 nr. 6 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Bemærk at det er en betingelse, at der ikke kan ydes støtte efter anden lovgivning. (Specialpædagogisk Støtte- SPS, der bevilges via uddannelsesstedet af SU-styrelsen).

Pjecen: Funktionsnedsættelse- ingen hindring for job hentes ved henvendelse i informationen. (Findes også i boksen Mere info.)

 


Jobcentret kan bevilge hjælpemidler, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som er nødvendige for at fastholde eller integrere en person med funktionsnedsættelse på jobbet, eller for at personen kan deltage i et undervisningstilbud.
Bemærk:
- at det er en betingelse for at få bevilget kompenserende hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning, at udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution sædvanlig forudsættes at afholde.
- at arbejdsredskabet ikke må være sædvanligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.
- at arbejdsredskaberne/arbejdspladsindretningen er af afgørende betydning for at personen med funktionsnedsættelse kan deltage i tilbuddet eller fastholdes i ordinær beskæftigelse, selvstændig virksomhed eller fastholde/opnå ansættelse uden løntilskud.
- at arbejdsredskabet/indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsninger i arbejdsevnen.

Bemærk at såfremt man har behov for et hjælpemiddel for overhovedet at kunne arbejde og at det derfor anses som nødvendigt i ethvert job, henvises til servicelovgivningen.

Pjecen: Funktionsnedsættelse- ingen hindring for job hentes ved henvendelse i informationen.( findes også i link-boksen )

 


Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med funktionsnedsættelse mulighed for at få erhvervserfaring inden for det fagområde, deres uddannelse har kvalificeret dem til.


Mange med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har måske ikke haft de samme muligheder som andre for at få erhvervserfaring via fritidsjob før eller under uddannelse. Derfor kan det være vanskeligere at komme ind på arbejdsmarkedet og skaffe sig det første job. Isbryderordningen skal kompensere for disse vanskeligheder og gøre det lettere at blive ansat og opnå relevant erhvervserfaring. Det er en betingelse, at jobbet er inden for det fagområde, som uddannelsen har kvalificeret til.


Isbryderordningen indebærer, at arbejdsgiver kan få et løntilskud til en medarbejder med funktionsnedsættelse i op til 12 måneder. Der kan ydes tilskud til ansættelse i både offentlige og private job. Løn og ansættelsesforhold skal være på mindst overenskomstmæssige vilkår.
Kriterier:
- Gennemførelse af uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
- Uddannelsen skal give ret til optagelse i en A-kasse.
- Man skal mangle erhvervserfaring inden for det område, man er uddannet til. Der er ikke krav om forudgående ledighed.


- Ansættelsen skal påbegyndes inden uddannelsen er 2 år gammel.
Bemærk at der ikke optjenes timer under ansættelsen, der tæller som ledighed.

Pjecen: Funktionsnedsættelse- ingen hindring for job hentes ved henvendelse i informationen.( findes også i link-boksen )


Personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan have vanskeligt ved at finde job. Dette gælder uanset om de har de rette kvalifikationer.
Vi har mulighed for at indstille personer med funktionsnedsættelse til offentlige stillinger og til tildeling af visse bevillinger taxibevillinger, kiosker, stadepladser mm.
Ansøgere som Jobcentret har indstillet med fortrinsadgang til en ledig stilling, har krav på en ansættelsessamtale og en efterfølgende forhandling. Man ansættes hvis man er den bedst kvalificeret til jobbet.
Bemærk dog at det er en forudsætning, at ansøgeren opfylder de kvalifikationskrav, der forudsættes i stillingen.

 


Kontaktinfo

Sygefravær og Jobfastholdelse
Tlf.: 9628 5100
Send en e-mail til Sygefravær og Jobfastholdelse

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail